Публічний договір приєднання про надання послуг

Фізична особа-підприємець Кіяшко Олександр Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3563404477, місце проживання/реєстрації 69114, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, будинок 39, кв. 164, що іменується в подальшому «Виконавець», який пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Замовник) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг.

Споживач послуг, що іменується в подальшому «Замовник», з іншого боку, який прийняв (акцептував), шляхом приєднання публічну пропозицію (оферту), далі спільно іменовані «Сторони», окремо іменовані «Сторона», дійшли згоди і уклали цей Договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Сторони домовляються, що в рамках даного Договору, наведені нижче терміни, вживаються в такому значенні.

Договір - угода двох Сторін (Виконавця і Замовника), спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, яка укладається Сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та відповідно до порядку передбаченому цим Договором.

Акцепт - повне і беззастережне прийняття умов Договору шляхом здійснення Замовником дій згідно з розділом 3 цього Договору.

Виконавець - фізична особа-підприємець Кіяшко Олександр Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП 3563404477, Місцезнаходження: 69114, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, будинок 39, кв. 164

Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://wop-geeks.com, яка є основним джерелом інформування споживачів послуг.

Замовник - фізична або юридична особа, яка прийняла шляхом приєднання публічну пропозицію Виконавця про укладення даного Договору.

Послуга - Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, зміст яких полягає в доступі Замовника до відповідних Навчальних матеріалів онлайн Курсу протягом дії договору (три місяці), а Замовник – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу (навчальних матеріалів) визначена на сайті або рекламних матеріалах.

Курс – онлайн Курс «UI/UX дизайнера» в тарифі «Базовий», «Оптимальный», «Максимальний», як сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Сайті Виконавця.

Тарифи – відомості про ціну Курсу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті, чи рекламних матеріалах.

Особистий кабінет – обліковий запис Замовника на Сайті, який адмініструється Виконавцем і через який Замовник отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію, що розташований за адресою https://westudy.ua/wop-geeks.

Об’єкти, які охороняються авторським правом - відповідно до законодавства України Навчальні матеріали, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки та інші матеріали в рамках Курсу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, зміст яких полягає в доступі Замовника до Особистого кабінету та забезпеченні можливості доступу Замовника через його Особистий кабінет до відповідних Навчальних матеріалів певного онлайн Курсу протягом дії договору (три місяці), а Замовник – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу (навчальних матеріалів) визначена на сайті або рекламних матеріалах.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Публікація (розміщення) тексту цього Договору в мережі Інтернет за адресою: wop-geeks.com є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою невизначеному колу осіб укласти цей Договір шляхом приєднання (ст.ст. 633, 634 ЦК України).

3.2. Укладання Договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до Договору за допомогою прийняття (акцепту) умов Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень (ст. 642 ЦК України).

3.3. Фактом прийняття (акцепту) Замовником умов Договору - Замовник приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених цим Договором. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. Прийняттям (акцептом) умов Договору, Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору, інформацією про послуги, що надаються, діючих розцінках.

Письмова форма цього Договору згідно Закону України «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

4. СТРОКИ НАДАННЯ (ВИКОНАННЯ) ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Замовнику доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем протягом строку дії цього договору (три місяці).

4.2. Дата початку Курсу узгоджується з Замовником.

4.3. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник пропустив семінар, вебінар, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Замовником шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми курсу.

4.4. Моментом виконання та надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Замовника. Замовник споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів в особистому кабінеті.

4.5. Факти надання послуг за даним Договором підтверджується Актом наданих послуг, який надсилається до особистого кабінету Замовника. У разі відсутності зауважень протягом 1 (одного) дня, послуги вважаються наданими та отриманими в повному обсязі а також відсутність у Сторін Договору будь-яких претензій по Договору. (як альтернатива).

5. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1 Надати Замовнику послуги відповідно до умов цієї оферти.

5.2 Передати Замовнику пароль і логін до Особистого кабінету не пізніше 1 (одного ) дня, з моменту отримання Замовником оплати за Курс в повному обсязі, або у розмірі місячної плати.

5.3 Виконавець має право залучати до виконання Договору третіх осіб без згоди Замовника.

5.4 У разі успішного проходження Курсу надати Замовнику Сертифікат.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.2. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будьяким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Замовник зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І СРОКИ РОЗРАХУНКІВ

7.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, яка вказується на відповідній веб-сторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

7.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

7.3 Оплата послуг здійснюється у національній валюті України.

7.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник сплатив бронь курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовнику.

7.5 Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами.

7.6 Замовник може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.

7.7 Платниками за цим Договором можуть виступати треті особи.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Курсу та Навчальних матеріалів.

8.2. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Курсу у випадку – виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Курсу третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).

8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 9.2. цього Договору, Замовник зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Курсу третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.

9.2. Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в рамках Курсу, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

9.3. Виконавець також може використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

9.4. Виконавець надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Курсу та використання Навчальних матеріалів.

9.5. Надаючи право на використання Замовником об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Замовник не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір діє до моменту спливу 3 (трьох) місяців від дня початку Курсу відповідно до Програми Курсу. Доступ до курсу та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії 3 Договору. У випадку, якщо Замовник не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

10.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

10.2.1. невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;

10.2.2. у випадках передбачених розділом цього Договору.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, таких як: землетрус, пожежа, повінь, інші стихійні лиха, епідемії, аварії, вибухи, воєнні дії, зміни законодавства, які спричинили неможливість виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Приєднуючись до цього Договору Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

12.2. Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Замовника. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

12.3. Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

13.1. Сторони домовилися реквізитами Замовника вважати інформацію, зазначену ним при заповненні форм в процесі укладення (акцепту) Договору.

13.2. Реквізити Виконавця:

Фізична особа - підприємець Кіяшко Олександр Юрійович

Місцезнаходження: 69114, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, будинок 39, кв. 164

Засоби зв’язку: +38 (063) 120 99 99

Електронна пошта: info@wop-geeks.com

Запишіться на безкоштовну відео-консультацію з ментором Катериною